Dr.BOPLUS

A Mineral Complex Containing Collagen

Home Team BAAC – Bangkok Anti Aging Center

BAAC – Bangkok Anti Aging Center

Drug Store


Qualification

ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัย และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ เราได้นำวิทยาการทางการแพทย์ที่เน้นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medicine) ซึ่งเป็นการรักษาที่มุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ

Contact Info

Monday - Friday 9:00 - 20:00
Saturday - Sunday 9:00 - 20:00

BAAC – Bangkok Anti Aging Center

baac-anti-aging

BAAC Anti-aging center ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัย และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ เราได้นำวิทยาการทางการแพทย์ที่เน้นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medicine) ซึ่งเป็นการรักษาที่มุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ